CPU

The statistics were last updated Sunday, 27 September 2020 at 19:20

`Daily' Graph (5 Minute Average)

day
Max Average Current
ServeursRo: 82.0 % CPU 5.0 % CPU 3.0 % CPU
Dispo: 97.0 % CPU 92.0 % CPU 91.0 % CPU

`Weekly' Graph (30 Minute Average)

week
Max Average Current
ServeursRo: 86.0 % CPU 4.0 % CPU 7.0 % CPU
Dispo: 98.0 % CPU 92.0 % CPU 92.0 % CPU

`Monthly' Graph (2 Hour Average)

month
Max Average Current
ServeursRo: 95.0 % CPU 3.0 % CPU 3.0 % CPU
Dispo: 98.0 % CPU 92.0 % CPU 94.0 % CPU

`Yearly' Graph (1 Day Average)

year
Max Average Current
ServeursRo: 97.0 % CPU 1.0 % CPU 4.0 % CPU
Dispo: 100.0 % CPU 90.0 % CPU 94.0 % CPU
GREEN ### % CPU ServeursRo
BLUE ### % CPU Dispo
DARK GREEN ### Max % CPU ServeursRo
MAGENTA ### Max % CPU Dispo