CPU

The statistics were last updated Saturday, 22 January 2022 at 7:05

`Daily' Graph (5 Minute Average)

day
Max Average Current
ServeursRo: 85.0 % CPU 4.0 % CPU 20.0 % CPU
Dispo: 98.0 % CPU 93.0 % CPU 96.0 % CPU

`Weekly' Graph (30 Minute Average)

week
Max Average Current
ServeursRo: 90.0 % CPU 5.0 % CPU 1.0 % CPU
Dispo: 98.0 % CPU 91.0 % CPU 97.0 % CPU

`Monthly' Graph (2 Hour Average)

month
Max Average Current
ServeursRo: 90.0 % CPU 4.0 % CPU 6.0 % CPU
Dispo: 98.0 % CPU 90.0 % CPU 93.0 % CPU

`Yearly' Graph (1 Day Average)

year
Max Average Current
ServeursRo: 98.0 % CPU 2.0 % CPU 4.0 % CPU
Dispo: 99.0 % CPU 87.0 % CPU 93.0 % CPU
GREEN ### % CPU ServeursRo
BLUE ### % CPU Dispo
DARK GREEN ### Max % CPU ServeursRo
MAGENTA ### Max % CPU Dispo