CPU

The statistics were last updated Friday, 19 August 2022 at 10:45

`Daily' Graph (5 Minute Average)

day
Max Average Current
ServeursRo: 84.0 % CPU 6.0 % CPU 4.0 % CPU
Dispo: 95.0 % CPU 90.0 % CPU 93.0 % CPU

`Weekly' Graph (30 Minute Average)

week
Max Average Current
ServeursRo: 89.0 % CPU 6.0 % CPU 6.0 % CPU
Dispo: 95.0 % CPU 89.0 % CPU 91.0 % CPU

`Monthly' Graph (2 Hour Average)

month
Max Average Current
ServeursRo: 89.0 % CPU 5.0 % CPU 5.0 % CPU
Dispo: 95.0 % CPU 89.0 % CPU 91.0 % CPU

`Yearly' Graph (1 Day Average)

year
Max Average Current
ServeursRo: 98.0 % CPU 2.0 % CPU 6.0 % CPU
Dispo: 99.0 % CPU 89.0 % CPU 90.0 % CPU
GREEN ### % CPU ServeursRo
BLUE ### % CPU Dispo
DARK GREEN ### Max % CPU ServeursRo
MAGENTA ### Max % CPU Dispo